Verhuur grondplaatsen (met marktkraam) op vlooienmarkt is vrijgestelde verhuurdienst

Vlooienmarkt grondplaats standhouder marktkraam

Verhuur grondplaatsen (met marktkraam) op vlooienmarkt is vrijgestelde verhuurdienst

Belanghebbende organiseert vlooienmarkten: opzetten/afbreken marktkramen, schoonmaak terrein/hal na afloop. Aan standhouders verhuurt belanghebbende grondplaatsen (4x1m) al dan niet met marktkraam. De marktmeester wijst standhouders een grondplaats (met marktkraam) toe. De specifiek toegewezen grondplaats staat de standhouder ter beschikking voor de duur van de vlooienmarkt. De vlooienmarkt is open op de aangegeven dag tussen 9 en 16 uur. De standhouder moet bij vertrek zijn spullen opruimen.

Een grondplaats kost € 20. De marktkraam € 8 extra. Marktkramen zijn niet los van een grondplaats te huur. De vergoeding wordt door de marktmeester bij toewijzing van de grondplaats geïnd. Standhouders (2 per stand) hoeven geen entreegeld voor de vlooienmarkt te betalen. De omzet van verhuur grondplaatsen plus marktkramen bedroeg ruim € 100.000. De omzet van losse grondplaatsen bedroeg ruim € 2.000
De vraag is of btw verschuldigd is over de terbeschikkingstelling van grondplaatsen (al dan niet met marktkraam) aan de standhouders.

Het Hof stelt voorop dat de terbeschikkingstelling van een marktkraam en de terbeschikkingstelling van een grondplaats door belanghebbende twee verschillende elementen van één handeling jegens een standhouder vormen. Het Hof is van oordeel dat deze elementen geacht worden te bestaan uit één enkele prestatie, waarbij de terbeschikkingstelling van een grondplaats de hoofddienst vormt en de terbeschikkingstelling van een marktkraam een bijkomende dienst. Belanghebbende verhuurt immers geen marktkramen zonder grondplaats, maar wel grondplaatsen zonder marktkraam. Onder die omstandigheden is het Hof van oordeel dat de marktkraam bijkomend is bij de terbeschikkingstelling van de grondplaats, en voor de klant geen doel op zich is, maar een middel om de hoofddienst van de dienstverrichter zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Het Hof verwerpt het standpunt van de Belastingdienst dat uit het Gillan Beach-arrest zou volgen dat bij de organisatie van een vlooienmarkt de dienstverlening jegens de standhouders per definitie niet zou kunnen kwalificeren als verhuur van onroerende zaken.

Het Hof is van oordeel dat de terbeschikkingstelling van de grondplaatsen al dan niet met marktkraam, valt binnen de reikwijdte van artikel 11, lid 1, letter b, van de Wet OB. Belanghebbende komt immers met de standhouder overeen dat de standhouder voor een overeengekomen tijdsduur – de duur van een vlooienmarkt – een specifiek aangewezen grondplaats exclusief ter beschikking staat.

Het ter beschikking stellen van een grondplaats (al dan niet met marktkraam) betreft in het onderhavige geval naar het oordeel van het Hof een betrekkelijk passieve activiteit, die slechts verband houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis oplevert. De organisatie van een vlooienmarkt vormt, voor zover deze activiteiten al onderdeel zouden uitmaken van de dienstverlening van belanghebbende jegens de standhouders, een niet meer dan een bijkomstig element van de prestatie van belanghebbende die bestaat uit het ter beschikkingstellen van grondplaatsen (al dan niet met marktkraam) aan standhouders.

GerechtshofRechtbank
Instantie
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Datum uitspraak
20-02-2020
Datum publicatie
28-04-2020
Zaaknummer
19/00235
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2019:1183, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Wet OB. Art. 11, lid 1, letter b. de terbeschikkingstelling van grondplaatsen (al dan niet met marktkraam) aan de standhouders op een vlooienmarkt is een van omzetbelasting vrijgestelde verhuurdienst.

Wetsverwijzingen
Wet op de omzetbelasting 1968 11
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 28-04-2020
V-N Vandaag 2020/1109
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team belastingrecht

Meervoudige Belastingkamer

Kenmerk: 19/00235

Uitspraak op het hoger beroep van

[belanghebbende] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

hierna: belanghebbende,

tegen de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda (hierna: de Rechtbank) van 21 maart 2019, nummer BRE 17/7333 in het geding tussen

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

hierna: de Inspecteur.

1Ontstaan en loop van het geding

1.1.De naheffingsaanslag omzetbelasting over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 mei 2016 is opgelegd op 24 december 2016.

1.2.Belanghebbende heeft op 3 januari 2017 bezwaar gemaakt.

1.3.De Inspecteur heeft op 13 oktober 2017 uitspraak op bezwaar gedaan.

1.4.Belanghebbende heeft tegen deze uitspraak op bezwaar beroep ingesteld bij de Rechtbank. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

1.5.Belanghebbende heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij het Hof. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.6.De zitting heeft plaatsgehad op 10 januari 2020 te ’s-Hertogenbosch. Op deze zitting zijn verschenen namens belanghebbende: [directeur] (directeur), vergezeld van belanghebbendes gemachtigden [gemachtigde 1] en [gemachtigde 2] en, namens de Inspecteur, [inspecteur 1] , [inspecteur 2] en [inspecteur 3] .

1.7.Het Hof heeft aan het einde van de zitting het onderzoek gesloten.

2Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het Hof komen vast te staan.

2.1.Belanghebbende houdt zich bezig met de organisatie van vlooienmarkten. Zij huurt voor die vlooienmarkten terreinen en sport- en evenementenhallen. Belanghebbende maakt via sociale media en billboards reclame voor de vlooienmarkt. Bezoekers van de vlooienmarkten moeten entreegeld betalen. Op de vlooienmarkt is een marktmeester aanwezig. Het opzetten en afbreken van de marktkramen, en de schoonmaak van het terrein of de sport- en evenementenhal na afloop van de vlooienmarkt gebeurt door belanghebbende.

2.2.Aan standhouders op de vlooienmarkt stelt belanghebbende grondplaatsen al dan niet met marktkraam ter beschikking tegen vergoeding. De standhouders zijn veelal particulieren, die de plaats gebruiken voor de verkoop van goederen tijdens de vlooienmarkt. De standhouders kunnen vooraf via internet of telefonisch inschrijven bij belanghebbende voor een grondplaats. De grondplaats heeft een afmeting van 4×1 meter. De bij de vlooienmarkt namens belanghebbende aanwezige marktmeester wijst aan iedere standhouder een grondplaats (al dan niet) met marktkraam toe. De toewijzing wordt bijgehouden op een plattegrond. De specifiek toegewezen grondplaats staat de standhouder ter beschikking voor de duur van de vlooienmarkt. De vlooienmarkt is open op de aangegeven dag tussen 9 en 16 uur. De standhouder moet bij vertrek zijn spullen opruimen.

2.3.Belanghebbende berekent voor de terbeschikkingstelling van een grondplaats op een vlooienmarkt een vast bedrag van € 20 per grondplaats. Voor de marktkraam berekent zij aanvullend een bedrag van € 8. Marktkramen zijn niet los van een grondplaats te huur. De door de standhouders aan belanghebbende verschuldigde vergoeding wordt door de marktmeester bij toewijzing van de grondplaats geïnd. De standhouders (twee personen per stand) hoeven geen entreegeld voor de vlooienmarkt te betalen. In de periode januari tot en met mei 2016 bedroeg de omzet van de ‘verhuur grondplaatsen plus marktkramen’: € 108.382,12. De omzet van de terbeschikkingstelling van losse grondplaatsen bedroeg € 2.180.

2.4.Belanghebbende heeft geen omzetbelasting afgedragen over de terbeschikkingstelling van de grondplaatsen al dan niet met marktkraam. De Inspecteur heeft hierover, rekening houdend met aftrek van voorbelasting, een bedrag van € 6.350 aan omzetbelasting nageheven.

3Geschil, alsmede standpunten en conclusies van partijen

3.1.Tussen partijen is in geschil of belanghebbende omzetbelasting verschuldigd is over de terbeschikkingstelling van grondplaatsen (al dan niet met marktkraam) aan de standhouders.

3.2.Belanghebbende is van mening dat deze dienst – als verhuur van onroerende zaken – is vrijgesteld van omzetbelasting. Subsidiair is belanghebbende van mening dat de verhuur van grondplaatsen is vrijgesteld en de verhuur van marktkramen belast. Ten slotte doet belanghebbende een beroep op het gelijkheidsbeginsel. De Inspecteur is van mening dat belanghebbende een dienst sui generis verricht – te weten het faciliteren en laten deelnemen aan een markt – die belast is met omzetbelasting.

3.3.Belanghebbende concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank, vernietiging van de uitspraak op bezwaar, primair tot vernietiging van de naheffingsaanslag en subsidiair tot vermindering van de naheffingsaanslag tot een bedrag van € 1.778. De Inspecteur concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank.

4Gronden

Ten aanzien van het geschil

4.1.Het Hof stelt voorop dat de terbeschikkingstelling van een marktkraam en de terbeschikkingstelling van een grondplaats door belanghebbende twee verschillende elementen van één handeling jegens een standhouder vormen. Het Hof is van oordeel dat deze elementen geacht worden te bestaan uit één enkele prestatie, waarbij de terbeschikkingstelling van een grondplaats de hoofddienst vormt en de terbeschikkingstelling van een marktkraam een bijkomende dienst. Belanghebbende verhuurt immers geen marktkramen zonder grondplaats, maar wel grondplaatsen zonder marktkraam. Onder die omstandigheden is het Hof van oordeel dat de marktkraam bijkomend is bij de terbeschikkingstelling van de grondplaats, en voor de klant geen doel op zich is, maar een middel om de hoofddienst van de dienstverrichter zo aantrekkelijk mogelijk te maken (zie onder meer HvJ EU 27 september 2011, C-392/11 (Field Fisher), ECLI:EU:C:2012:597). Aldus volgt het Hof partijen in hun primaire standpunten dat beide elementen van de dienstverlening één dienst vormen.

4.2.Het Hof moet vervolgens beoordelen of bij de ter beschikkingstelling van grondplaatsen sprake is van verhuur van onroerende zaken als bedoeld in artikel 11, lid 1, letter b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB) en artikel 135, lid 1, letter l, van de BTW-Richtlijn 2006. Daarvan is sprake, als door de eigenaar/huurder van een onroerende zaak onder bezwarende titel en voor een overeengekomen tijdsduur aan de huurder/onderhuurder het recht wordt verleend, de onroerende zaak te gebruiken en ieder ander van het genot van dat recht uit te sluiten. Onder verhuur wordt mede verstaan iedere andere vorm waarin onroerende zaken voor gebruik, anders dan als levering, ter beschikking worden gesteld. Verhuur – in deze ruime zin – is in de regel een betrekkelijk passieve activiteit. Deze houdt slechts verband met het tijdsverloop en levert geen toegevoegde waarde van betekenis op. Deze handeling wordt onderscheiden van andere activiteiten die ofwel een zakelijk-industrieel en commercieel karakter hebben, ofwel een voorwerp hebben dat beter gekarakteriseerd wordt door het leveren van een prestatie dan door de enkele terbeschikkingstelling van een goed. Het bedoelde passieve karakter gaat met name verloren, wanneer de andere elementen van de prestatie waarmee rekening wordt gehouden een meer dan kennelijk bijkomstig karakter hebben ten opzichte van dat deel van de wederprestatie dat met het tijdsverloop verband houdt (vgl. HvJ EU 18 januari 2001, C-150/99 Stockholm Lindöpark, ECLI:EU:C:2001:34, punten 26 en 27, en HvJ EU 18 november 2004, C-284/03 Temco Europe SA, ECLI:EU:C:2004:730, punten 20 en 23).

4.3.

De Inspecteur heeft gesteld dat het hiervoor bedoelde passieve karakter verloren gaat, omdat andere elementen van de prestatie waarmee rekening wordt gehouden een meer dan kennelijk bijkomstig karakter hebben ten opzichte van het ter beschikking stellen van de grondplaatsen. Daarnaast heeft hij gesteld dat uit HvJ EU 6 maart 2006, C-114/05 Gillan Beach, ECLI:EU:C:2006:169 (hierna: het Gillan Beach-arrest) volgt dat de prestaties van een organisator van een vlooienmarkt niet is aan te merken als verhuur van onroerende zaken.

Belanghebbende heeft gesteld dat de vergelijking met het Gillan Beach-arrest niet opgaat aangezien belanghebbende ruimte in een sporthal of ander terrein verhuurt zonder noemenswaardige ondersteunende diensten. Daarnaast heeft belanghebbende gesteld dat de activiteiten die zij ontplooit om de vlooienmarkt mogelijk te maken (zie 2.1) niet worden verricht jegens een specifieke afnemer, en indien er toch specifieke afnemers te onderkennen zouden zijn, dat de bezoekers van de vlooienmarkt zijn.

4.4.Het Hof verwerpt het standpunt van de Inspecteur dat uit het Gillan Beach-arrest zou volgen dat bij de organisatie van een vlooienmarkt de dienstverlening jegens de standhouders per definitie niet zou kunnen kwalificeren als verhuur van onroerende zaken. In het Gillan-Beach arrest werd weliswaar opgemerkt (in punt 25) dat – wat betreft de plaats van dienst – een tentoonstelling of beurs valt onder ‘soortgelijke activiteiten’ in de zin van artikel 9, lid 2, letter c, eerste streepje, van de Zesde richtlijn, maar daarnaast wordt in punt 28 van dit arrest vermeld dat het Hof van Justitie in deze zaak geen uitspraak doet over de vraag of deze dienst ook nog onder enige andere in artikel 9, lid 2, van de Zesde richtlijn genoemde categorie diensten kan vallen. Met andere woorden: de vraag of de organisatie van een beurs onder de plaatsbepaling van een dienst die betrekking heeft op onroerend goed – artikel 9, lid 2, sub a Zesde richtlijn – zou kunnen vallen, is in dit arrest niet beantwoord.

4.5.

Het Hof is van oordeel dat de terbeschikkingstelling van de grondplaatsen al dan niet met marktkraam, als beschreven in 2.2 en 2.3, valt binnen de reikwijdte van artikel 11, lid 1, letter b, van de Wet OB. Belanghebbende komt immers met de standhouder overeen dat de standhouder voor een overeengekomen tijdsduur – de duur van een vlooienmarkt – een specifiek aangewezen grondplaats exclusief ter beschikking staat.

Het ter beschikking stellen van een grondplaats (al dan niet met marktkraam) betreft in het onderhavige geval naar het oordeel van het Hof een betrekkelijk passieve activiteit, die slechts verband houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis oplevert. De organisatie van een vlooienmarkt, zoals omschreven onder 2.1 vormt, voor zover deze activiteiten al onderdeel zouden uitmaken van de dienstverlening van belanghebbende jegens de standhouders, een niet meer dan een bijkomstig element van de prestatie van belanghebbende die bestaat uit het ter beschikkingstellen van grondplaatsen (al dan niet met marktkraam) aan standhouders.

4.6.Gelet op wat hiervoor is overwogen, behoeven de subsidiaire en meer subsidaire stellingen van belanghebbende geen behandeling.

Slotsom

4.7.De slotsom is dat het hoger beroep gegrond is. De uitspraak van de Rechtbank dient te worden vernietigd. Het Hof zal het bij de Rechtbank ingestelde beroep gegrond verklaren, de uitspraak op bezwaar van de Inspecteur en de naheffingsaanslag vernietigen.

Ten aanzien van het griffierecht

4.8.Omdat de uitspraak van de Rechtbank wordt vernietigd, is het Hof van oordeel dat redenen aanwezig zijn om te gelasten dat aan belanghebbende het door haar betaalde griffierecht wordt vergoed.

Ten aanzien van de kosten van het bezwaar

4.9.Het verzoek van belanghebbende om vergoeding van de kosten van bezwaar wijst het Hof af. Belanghebbende heeft namelijk niet, zoals is bepaald in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht, verzocht om vergoeding van de kosten van bezwaar voordat de Inspecteur op het bezwaar heeft beslist.

Ten aanzien van de proceskosten

4.10.Aangezien het door belanghebbende ingestelde hoger beroep gegrond is, acht het Hof termen aanwezig de Inspecteur te veroordelen tot betaling van een tegemoetkoming in de kosten die belanghebbende in verband met de behandeling van het beroep bij de Rechtbank en het hoger beroep bij het Hof redelijkerwijs heeft moeten maken.

4.11.Het Hof stelt deze tegemoetkoming, mede gelet op het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht, voor de kosten in eerste aanleg op 2 punten (beroepschrift en bijwonen zitting) x € 525 (waarde per punt) x 1 (factor gewicht van de zaak) is € 1.050 en de kosten in hoger beroep 2 punten (hogerberoepschrift en bijwonen zitting) x € 525 (waarde per punt) x 1 (factor gewicht van de zaak) is € 1.050. De proceskostenvergoeding bedraagt in totaal € 2.100.

4.12.Gesteld noch gebleken is dat belanghebbende overige voor vergoeding in aanmerking komende kosten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit proceskosten bestuursrecht heeft gemaakt.

5Beslissing

Het Hof

 • verklaart het hoger beroep gegrond;
 • vernietigt de uitspraak van de Rechtbank;
 • verklaart het tegen de uitspraak op bezwaar van de Inspecteur ingestelde beroep gegrond;
 • vernietigt de uitspraak op bezwaar van de Inspecteur;
 • vernietigt de naheffingsaanslag;
 • gelast dat de Inspecteur aan belanghebbende het door deze voor de behandeling van het beroep bij de Rechtbank en het hoger beroep bij het Hof betaalde griffierecht van, in totaal, € 852 (€ 333 en € 519) vergoedt;
 • veroordeelt de Inspecteur in de kosten van het geding bij de Rechtbank en het Hof aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op in totaal € 2.100.

Aldus gedaan op 20 februari 2020 door M. Harthoorn, voorzitter, M.J.C. Pieterse en H.J. Cosijn in tegenwoordigheid van I.H.M. Fluitsma, griffier. De beslissing is op die datum ter openbare zitting uitgesproken en afschriften van de uitspraak zijn op die datum aangetekend aan partijen verzonden.

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (Belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH ’s-Gravenhage. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen.

 1. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.
 2. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
 1. de naam en het adres van de indiener;
 2. een dagtekening;
 3. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;
 4. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
21-03-2019
Datum publicatie
23-05-2019
Zaaknummer
BRE – 17 _ 7333
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2020:650, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg – enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 4, eerste lid, Wet OB en artikel 11, eerste lid onder b, Wet OB

De rechtbank is van oordeel dat de verhuur van de grondplaatsen niet is aan te merken als de verhuur van onroerende zaken. Alle prestaties die belanghebbende verricht voor de organisatie van de vlooienmarkt samen vormen namelijk een totaalpakket aan diensten om gelegenheid te bieden deel te nemen aan de vlooienmarkt. Het enkele feit dat tijdens het bieden van die gelegenheid de afnemer van de dienst de desbetreffende grondplaats exclusief mag gebruiken voor de verkoop van zijn goederen, maakt niet dat er sprake is van verhuur van onroerend goed.

Wetsverwijzingen
Wet op de omzetbelasting 1968 4
Wet op de omzetbelasting 1968 11
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 24-05-2019
V-N Vandaag 2019/1219
FutD 2019-1431
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Belastingrecht, enkelvoudige kamer

Locatie: Breda

Zaaknummer BRE 17/7333

uitspraak van 21 maart 2019

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende] , gevestigd te [vestigingsplaats] ,

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

de inspecteur.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de inspecteur van 13 oktober 2017 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan belanghebbende voor het tijdvak 1 januari 2016 tot en met 31 mei 2016 opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting (aanslagnummer [aanslagnummer] .F.01.6501).

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 maart 2019 te Eindhoven.

Aldaar zijn verschenen en gehoord, directeur van belanghebbende [directeur] , vergezeld van zijn gemachtigde [gemachtigde] , verbonden aan [kantoor gemachtigde] , bijgestaan door [persoon A] verbonden aan [Kantoor A] en namens de inspecteur [inspecteur] .

1Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

2Gronden

2.1.Belanghebbende houdt zich onder meer bezig met de organisatie van vlooienmarkten en verhuurt in dat kader grondplaatsen en marktkramen. Soms is het mogelijk om grondplaatsen zonder marktkraam te huren maar niet altijd. Voor de huur van een grondplaats wordt één bedrag in rekening gebracht. De overige handelingen die belanghebbende verricht in het kader van de organisatie van de vlooienmarkten zoals marketing, innen van entree van bezoekers, toezicht door een marktmeester en schoonmaak worden niet apart in rekening gebracht. Voor de huur van de marktkraam brengt belanghebbende een extra bedrag in rekening bovenop het bedrag voor de grondplaats. Belanghebbende heeft geen omzetbelasting (hierna: OB) in rekening gebracht in het betreffende tijdvak ten aanzien van deze verhuur van zowel grondplaatsen als marktkramen.

2.2.Naar aanleiding van een boekenonderzoek is aan belanghebbende een naheffingsaanslag OB opgelegd ten aanzien van haar verhuuractiviteiten. Belanghebbende is hiertegen in bezwaar gekomen. In de uitspraak op bezwaar is de naheffingsaanslag gehandhaafd.

Geschil

2.3.Tussen partijen is in geschil is of de naheffingsaanslag OB over het tijdvak 1 januari 2016 tot 31 mei 2016 terecht is opgelegd.

Beoordeling

2.4.Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB) zijn diensten alle prestaties niet zijnde leveringen van goederen. Op grond van artikel 11, eerste lid onder b, Wet OB is de verhuur van onroerende zaken vrijgesteld van OB.

2.5.Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de verhuur van de grondplaatsen een van OB vrijgestelde hoofdprestatie vormt en de dienstverlening erom heen het fiscale lot van de hoofdprestatie volgt. In het geval van de verhuur van de marktkramen, stelt belanghebbende primair dat de verhuur van de onderliggende grondplaats de hoofdprestatie is en dat de verhuur van de markkraam een aanvullende prestatie is die – evenals de andere diensten – het fiscale lot van de hoofdprestatie volgt. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat de dienst van belanghebbende dient te worden gekwalificeerd als het faciliteren van het tentoonstellen en verkopen van artikelen en niet als de verhuur van onroerende zaken. De dienst van belanghebbende is daarom volgens de inspecteur niet vrijgesteld van OB.

2.6.Beide partijen gaan ervan uit dat sprake is van één dienst bij de verhuur van grondplaatsen. De rechtbank gaat hier ook van uit. De rechtbank is van oordeel dat de verhuur van de grondplaatsen en de overige handelingen die belanghebbende voor haar afnemers verricht in het kader van de organisatie van de vlooienmarkten zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien één ondeelbare economische prestatie vormen, waarvan splitsing kunstmatig zou zijn. Anders dan belanghebbende betoogt, is de rechtbank echter van oordeel dat de verhuur van de grondplaatsen niet is aan te merken als de verhuur van onroerende zaken. Alle prestaties die belanghebbende verricht voor de organisatie van de vlooienmarkt samen vormen namelijk een totaalpakket aan diensten om gelegenheid te bieden deel te nemen aan de vlooienmarkt. Het enkele feit dat tijdens het bieden van die gelegenheid de afnemer van de dienst de desbetreffende grondplaats exclusief mag gebruiken voor de verkoop van zijn goederen, maakt niet dat er sprake is van verhuur van onroerend goed. De dienst van belanghebbende dient daarom te worden gekwalificeerd als het faciliteren van deelname aan vlooienmarkten, niet als de verhuur van onroerende zaken. Deze dienst is dan ook niet vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid onder b. van de Wet OB.

2.7.Belanghebbende heeft subsidiair betoogd dat bij de verhuur van een marktraam sprake is van twee afzonderlijke prestaties en dat een splitsing moet worden gemaakt tussen het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor de verhuur van de grondplaatsen (vrijgesteld) en het extra bedrag dat zij in rekening brengt voor de huur van een marktkraam (belast). Nu de rechtbank van oordeel is dat de verhuur van grondplaatsen al niet is vrijgesteld, is er geen belang bij de vraag of een splitsing gemaakt kan worden. De rechtbank laat daarom verdere bespreking van deze vraag achterwege.

Gelijkheidsbeginsel

2.8.Belanghebbende doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Belanghebbende wijst daarbij op organisatoren van een aantal andere vlooienmarkten en curiosamarkten die toegangsplaatsen verhuren aan afnemers zonder heffing van OB.

2.9.Van schending van het gelijkheidsbeginsel kan sprake zijn indien aannemelijk wordt dat de inspecteur hetzij (I) een beleid heeft gevoerd waarvan ten nadele van belanghebbende is afgeweken, hetzij (II) het oogmerk heeft gehad één of meer andere belastingplichtigen te begunstigen, hetzij (III) in een meerderheid van de met belanghebbende vergelijkbare gevallen in het voordeel van die gevallen een (niet op beleid of begunstiging gebaseerde) fout heeft gemaakt. Belanghebbende heeft hiervan de bewijslast. Belanghebbende neemt de stelling in dat andere organisatoren van vlooienmarkten en curiosamarkten toegangsplaatsen verhuren zonder OB. Het is echter onduidelijk in hoeverre deze andere organisatoren en belanghebbende gelijke gevallen zijn. Belanghebbende heeft daarom niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een van de drie hiervoor genoemde situaties die schending van het gelijkheidsbeginsel opleveren. Naar het oordeel van de rechtbank faalt het beroep op schending van het gelijkheidsbeginsel.

2.10.De naheffingsaanslag is dan ook terecht aan belanghebbende opgelegd. De berekening van de naheffingsaanslag is niet in geschil.

2.11.Gelet op het vorenstaande is het beroep ongegrond verklaard. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan op 21 maart 2019 door mr. drs. J.H. Bogert, rechter, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. A.S. Wiskerke-Hovanesian, griffier.

De griffier, De rechter,

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.
2 – het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.

Voor burgers is het mogelijk hoger beroep digitaal in te stellen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de formulieren op Rechtspraak.nl / Digitaal loket bestuursrecht.