Verlenging btw-maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Verlenging btw-maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Het besluit van 3 maart 2021, nr. 2021-38397 is een actualisatie van het besluit van 21 december 2020, nr. 2020-247116 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 januari 2021, nr. 2021-13914).

In dit besluit is een aantal btw-maatregelen verlengd tot 1 juli 2021:

•Ter beschikking stellen van zorgpersoneel

•Btw nultarief mondkapjes

•Btw nultarief COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits

Zorgpersoneel en hulpgoederen

In verband met de bestrijding van de coronacrisis is in de zorgsector een situatie ontstaan waarbij meer dan normaliter sprake is van in- en uitlenen van zorgpersoneel. Personeel wordt ingezet waar dat noodzakelijk is om de verzorging en verpleging van zieken landelijk en regionaal te waarborgen. Specifieke medische hulpgoederen moeten landelijk en regionaal voldoende aanwezig zijn en worden gratis (om niet) ter beschikking gesteld aan de zorgsector.

Om te voorkomen dat deze uiterst noodzakelijke inzet ten behoeve van de zorgsector extra administratieve of financiële lasten oplevert uit hoofde van de heffing van btw bij het ter beschikking stellen van personeel en medische hulpgoederen zijn een tweetal tijdelijke goedkeuringen getroffen. Die goedkeuringen kunnen gelet op het tijdelijke karakter van de maatregel met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020. De goedkeuring voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel geldt tot en met 30 juni 2021. De goedkeuring voor het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur is vervallen met ingang van 1 januari 2021.

1. Ter beschikking stellen van zorgpersoneel (goedkeuring)

Onder de volgende voorwaarden is goedgekeurd dat buiten de heffing van btw blijft het ter beschikking stellen van zorgpersoneel dat wordt ingezet voor het verzorgen of verplegen van personen in de hierna bedoelde inrichtingen. De maatregel geldt zowel voor de terbeschikkingstelling door de hierna bedoelde inrichtingen en instellingen onderling als voor de terbeschikkingstelling door ondernemers andere dan de hierna bedoelde inrichtingen en instellingen. Daarbij gelden de volgende drie voorwaarden:

  1. De goedkeuring geldt voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel aan inrichtingen als bedoeld in artikel 11 lid 1 aanhef en onderdeel c Wet OB of aan instellingen als bedoeld in artikel 11 lid 1 aanhef en onderdeel f Wet OB jo Bijlage B Uitvoeringsbesluit omzetbelasting, posten b-9, b-12, b-13 en b-23.
  2. De ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.
  3. Als voor de terbeschikkingstelling een vergoeding in rekening wordt gebracht moet de vergoeding voor de terbeschikkingstelling beperkt blijven tot de brutoloonkosten van het betrokken personeelslid, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%. In geen geval mag er winst worden beoogd of gemaakt met de terbeschikkingstelling van het zorgpersoneel.

De terbeschikkingstelling van zorgpersoneel die op basis van deze goedkeuring buiten de btw-heffing blijft, blijft buiten beschouwing voor het vaststellen van het recht op aftrek van btw van de uitlener.

Bij toepassing van de goedkeuring door ondernemers, anderen dan de hiervóór bedoelde van btw-vrijgestelde inrichtingen en instellingen, blijft de eventuele aftrek van btw voor deze ondernemers in stand. Btw-vrijgestelde ondernemers krijgen hierdoor geen (aanvullend) recht op aftrek van btw, noch vermindert toepassing van de goedkeuring hun eventuele recht op aftrek van btw.

2. Gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur (goedkeuring)

Dit onderdeel is vervallen met ingang van 1 januari 2021.

Onder de volgende voorwaarden is goedgekeurd dat de gratis (om niet) verstrekking van medische hulpgoederen en medische apparatuur aan de in de vorige goedkeuring bedoelde inrichtingen en instellingen voor het verzorgen of verplegen van personen in die inrichtingen en instellingen of aan huisartsen voor de door hen verrichte gezondheidskundige verzorging van de mens, geen gevolgen heeft voor de heffing of de aftrek van btw bij de ondernemer die deze goederen verstrekt. Toepassing van het Besluit uitsluiting van aftrek omzetbelasting (BUA) en heffing van btw op de voet van artikel 3 lid 3 onderdeel a en artikel 4 lid 2 Wet OB blijven achterwege.

Hiervoor gelden vier voorwaarden:

  1. De goedkeuring betreft alleen goederen die worden genoemd in de ‘Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19’ (bijgevoegd zoals geldend op tijdstip van publicatie van dit beleidsbesluit).
  2. Voor de aftrek van btw maken de kosten van de goederen onderdeel uit van de algemene kosten van de ondernemer.
  3. Het recht op aftrek van btw voor deze algemene kosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekking van de goederen buiten beschouwing blijft.
  4. De ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.

Verlaagd btw-tarief kan doorlopen op alternatief online sportdiensten door sportscholen (goedkeuring)

In verband met de bestrijding van de coronacrisis zijn sportscholen tijdelijk verplicht gesloten. Sportscholen werken veelal met abonnementen, waarbij hun afnemers voor langere tijd of meerdere keren de gelegenheid wordt geboden tot sportbeoefening.

Om hun afnemers toch nog van dienst te kunnen zijn, bieden sportscholen hun diensten nu in aangepaste vorm online aan. De toepassing van het verlaagde btw-tarief (9%) is echter gekoppeld aan het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. Hiervan is in dit geval geen sprake.

Gelet op de bijzondere situatie en het tijdelijke karakter van de sluiting is goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de sportlessen die sportscholen en dergelijke ondernemers gedurende de verplichte sluiting online aan hun afnemers aanbieden.

Deze goedkeuring kan met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 15 december 2020 en geldt totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

Levering van mondkapjes (goedkeuring)

Om het risico op overdracht van het coronavirus waar mogelijk te beperken, geldt vanaf 1 juni 2020 een verplichting tot het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Die verplichting is met ingang van 1 december 2020 uitgebreid voor onder meer publieke binnenruimten en het onderwijs. De verplichtstelling in het openbaar vervoer is aanleiding geweest voor het treffen van een tijdelijke goedkeuring. Vanwege de bredere verplichtstelling op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is de goedkeuring verlengd. Deze goedkeuring kan met terugwerkende kracht worden toegepast met ingang van 25 mei 2020 en geldt tot en met 30 juni 2021.

Goedgekeurd is dat geen btw wordt geheven over de levering van mondkapjes.

Als hiervan gebruik wordt gemaakt geldt het volgende. Over de levering van mondkapjes (zowel medische als niet-medische) is geen btw verschuldigd. Dit heeft echter geen gevolgen voor de aftrek van btw bij de leverancier (de goedkeuring werkt als een nultarief). Het begrip ‘mondkapjes’ moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

Levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits

De levering van vaccins is belast tegen het verlaagde btw-tarief. De levering van testkits is belast tegen het algemene btw-tarief. De dienst bestaande uit het tegen vergoeding vaccineren of testen is belast tegen het algemene tarief, tenzij deze onderdeel is van een vrijgestelde medische dienstverlening zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 onderdeel c, f of g Wet OB. De Btw-richtlijn geeft lidstaten nu tijdelijk de mogelijkheid tot introductie van een nultarief voor de levering van COVID-19 vaccins en COVID-19 testkits en de diensten bestaande uit het vaccineren en testen met deze hulpmiddelen. Nederland maakt gebruik van deze mogelijkheid met een tijdelijke goedkeuring. Deze maatregel beoogt te voorkomen dat de btw een belemmering vormt voor de levering en het gebruik van COVID-19 vaccins en testkits.

De goedkeuringen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast met ingang van 21 december 2020 en gelden tot en met 30 juni 2021.

Levering van COVID-19-vaccins (goedkeuring)

Goedgekeurd is dat geen btw wordt geheven ter zake van de leveringen van COVID-19-vaccins en de dienst bestaande uit het vaccineren met deze vaccins. Hieronder vallen alleen de vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd als COVID-19-vaccins.

Als hiervan gebruik wordt gemaakt, geldt het volgende. De levering van COVID-19-vaccins en de dienst van het vaccineren met deze vaccins is belast met 0% btw, tenzij ter zake van het vaccineren een vrijstelling van toepassing is. Als de ondernemer het nultarief toepast, heeft hij recht op aftrek van de hieraan toerekenbare voorbelasting.

Levering van COVID-19-testkits (goedkeuring)

Goedgekeurd is dat geen btw wordt geheven ter zake van de levering van COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst bestaande uit het afnemen en/of uitvoeren van de test met deze testkits.

Het begrip COVID-19-in-vitrodiagnostiek moet worden uitgelegd als testkits die geschikt zijn voor en gebruikt worden bij de detectie van het SARS-CoV-2-virus. Daarbij moet het gaan om testkits die op het moment van levering voldoen aan hetgeen is voorgeschreven in de op dat moment actuele versie van de LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM4 en meer in het bijzonder in de bij die richtlijn behorende bijlage ‘Aanvullende informatie diagnostiek COVID-195.

Als hiervan gebruik wordt gemaakt geldt het volgende. De levering van COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst van het testen met deze testkits is belast met 0% btw, tenzij ter zake van het testen een vrijstelling van toepassing is. Als de ondernemer het nultarief toepast, heeft hij recht op aftrek van de hieraan toerekenbare voorbelasting.

Besluit noodmaatregelen coronacrisis