Verplichte binnenlandse verleggingsregeling voor handel in gas- en elektriciteitscertificaten

Gas en elektriciteit gasbrander en gloeilamp

Verplichte binnenlandse verleggingsregeling voor handel in gas- en elektriciteitscertificaten

Met ingang van 1 januari 2020 geldt een verplichte binnenlandse verleggingsregeling voor de handel in gas- en elektriciteitscertificaten (o.a. Garanties van Oorsprong, Groen(gas)certificaten, Etiketteringscertificaten en Certificaten van Oorsprong) om btw-fraude tegen te gaan, aldus een nieuwsbericht van de Belastingdienst van 6 februari 2020.

Hoe werkt de verleggingsregeling?

De verkoper brengt geen btw in rekening aan de koper van de certificaten en vermeldt “btw verlegd” op zijn factuur samen met het btw-identificatienummer van de koper. De verkoper geeft de vergoeding waarover de btw is verlegd aan in zijn btw-aangifte in rubriek 1e.

De koper vult in zijn btw-aangifte bij rubriek 2a in hoeveel btw er naar hem is verlegd. Als hij aan de voorwaarden voldoet mag hij de verlegde btw in dezelfde aangifte aftrekken. Per saldo betaalt hij dan niets.

De verlegging geldt alléén voor ondernemers die in de certificaten handelen. Eindgebruikers die de rechten afboeken vallen niet onder deze regeling.

Achtergrond verleggingsregeling gas- en elektriciteitscertificaten

De wijziging gaat btw-fraude tegen en heeft betrekking op de handel in gas- en elektriciteitscertificaten. Recentelijk zijn namelijk signalen van de branche en van Belastingdiensten uit andere lidstaten ontvangen dat er pogingen worden gedaan om btw-fraude te plegen met de levering van gas- en elektriciteitscertificaten.

Garanties van Oorsprong

Het gaat hierbij op dit moment om certificaten die worden gebruikt als garantie dat een bepaald aandeel of een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen als bedoeld in artikel 2, onderdeel j, van de Europese richtlijn 2009/28/EG. In Nederland zijn deze certificaten benoemd in de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 en worden ook wel Garanties van Oorsprong genoemd.

In de praktijk zijn dergelijke Garanties van Oorsprong onder verschillende namen bekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Groen(gas)certificaten, Etiketteringscertificaten en Certificaten van Oorsprong. Ingeval er in de toekomst certificaten worden verlangd voor andere vormen van herkomst vallen deze eveneens onder deze verleggingsregeling.

Btw-carrouselfraude

Bij de geconstateerde pogingen om btw-fraude te plegen is sprake van zogenoemde btw-carrouselfraude. Hierbij maken fraudeurs via een netwerk van bedrijven in diverse landen gebruik van de mogelijkheid om zonder berekening van btw goederen of diensten in te kopen uit andere landen en vervolgens deze met berekening van btw door te verkopen in het binnenland.

De van de afnemer ontvangen btw wordt niet afgedragen door de verkopende ondernemer in het fraudenetwerk en deze zogenoemde ploffer verdwijnt doorgaans snel met de btw uit het zicht van de fiscus. De afnemer heeft echter in beginsel wel recht op teruggaaf van de door hem over de inkoop betaalde btw. Hierdoor ontstaat een verlies aan btw inkomsten in het land waar de afdracht achterwege blijft.

Broeikasgasemissierechten

De handel in dergelijke certificaten is vergelijkbaar met de eerdere massale fraude in Europa met broeikasgasemissierechten. De handel in dergelijke certificaten is puur elektronische handel waarbij er niet fysiek een product wordt geleverd dan wel een landsgrens over gaat. Fysieke controle is dus niet mogelijk. Dit is de reden om als maatregel tegen deze fraude te kiezen voor een verleggingsregeling voor dergelijke certificaten.

Verleggingsregeling

Een verleggingsregeling maakt btw-carrouselfraude onmogelijk. De verleggingsregeling houdt het volgende in. Een leverancier van goederen of diensten die btw verlegt naar zijn afnemer berekent geen btw en ontvangt voor zijn prestaties slechts de netto vergoeding. De afnemende ondernemer verantwoordt de btw in zijn eigen aangifte en brengt die btw op dezelfde aangifte in aftrek, uiteraard voor zover hij aftrekgerechtigd is. Er vindt geen daadwerkelijke betaling van btw aan de leverancier plaats zodat de leverancier niet kan frauderen door wel btw te factureren en ontvangen maar deze niet te voldoen aan de schatkist. Dit terwijl de afnemer de btw wel van de schatkist terugkrijgt.

Verhandelbare certificaten

De verleggingsregeling ziet alleen op de levering tussen ondernemers van certificaten die nog verhandelbaar zijn. Certificaten die worden afgeboekt kunnen niet meer verhandeld worden en kunnen dus geen deel meer uitmaken van een btw-carrouselfraude.

Nederland

De verleggingsregeling geldt alleen als de plaats van de levering van de certificaten in Nederland is. Op basis van art 6 Wet OB is dat bij dienstverlening tussen ondernemers het geval wanneer de afnemende ondernemer in Nederland is gevestigd of daar zijn gebruikelijke woon- of verblijfsplaats, zijn zetel of vaste inrichting heeft.

Het maakt voor de plaats van levering en de verplichte verlegging niet uit in welk land de certificaten oorspronkelijk zijn uitgegeven.

Ingangsdatum

De verleggingsregeling gaat in per 1 januari 2020 en er wordt hierbij aangesloten bij het moment van levering. Uiteraard gelden de normale factureringsvereisten zoals opgenomen in de Wet OB.

Bron: Nieuwsbericht Belastingdienst 6-2-2020
Bron: Staatsblad 2019, 516