Zonnepanelen geven geen recht op aftrek btw voor bouw woning

Zonnepanelen op nieuwbouw woning installeren

Zonnepanelen geven geen recht op aftrek btw voor bouw woning

Belanghebbende heeft 12 niet-geïntegreerde zonnepanelen laten plaatsen op het dak van zijn nieuwe woning. De Belastingdienst heeft bij uitspraak op bezwaar aftrek verleend voor de btw die betrekking heeft op de aanschaf en de montage van de zonnepanelen. De Rechtbank heeft geoordeeld dat belanghebbende een aanvullend recht heeft op aftrek van voorbelasting op basis van de verdeling van de nuttige ruimten van de woning.

In geschil is de omvang van het recht op aftrek voor de bouw van de woning.

Het Hof oordeelt dat de voorbelasting op de bouw van de woning niet aftrekbaar is omdat de bouw van de woning niet strikt noodzakelijk is voor de exploitatie van zonnepanelen. Dat belanghebbende voor de zonnepanelen aanpassingen heeft laten verrichten qua type en stand, doet hier niet aan af omdat belanghebbende hiervoor geen extra kosten heeft gemaakt.

GerechtshofRechtbank
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
07-04-2020
Datum publicatie
10-04-2020
Zaaknummer
19/00765
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2019:1927, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Belanghebbende heeft zonnepanelen laten plaatsen op het dak van zijn nieuwe woning. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de voorbelasting op de bouw van de woning niet aftrekbaar is omdat de bouw van de woning niet strikt noodzakelijk is voor de exploitatie van zonnepanelen. Dat belanghebbende voor de zonnepanelen aanpassingen heeft laten verrichten qua type en stand, doet hier niet aan af omdat belanghebbende hiervoor geen extra kosten heeft gemaakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 10-04-2020
V-N Vandaag 2020/910
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

nummer 19/00765

uitspraakdatum: 7 april 2020

Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur)

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 2 mei 2019, nummer LEE 18/2846, in het geding tussen de Inspecteur en

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

1Ontstaan en loop van het geding

1.1.Belanghebbende heeft over het tijdvak 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 een nihilaangifte in de omzetbelasting ingediend.

1.2.De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar gegrond verklaard en een teruggaaf van € 904 verleend.

1.3.Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Noord-Nederland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de Inspecteur vernietigd en de teruggaaf vastgesteld op € 5.039. Voorts heeft de Rechtbank de Inspecteur gelast het griffierecht te vergoeden.

1.4.De Inspecteur heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.Met toestemming van partijen is de zaak zonder mondelinge behandeling afgedaan.

2Vaststaande feiten

2.1.Belanghebbende heeft op 6 juli 2016 een koop/aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een woning. De woning is eind 2017 in gebruik genomen.

2.2.Op het dak van de woning zijn 12 niet-geïntegreerde zonnepanelen geplaatst. De afmeting van een zonnepaneel is 1,5 m2, zodat in totaal 18 m2 van het dak is bedekt met zonnepanelen. Voor de exploitatie van deze zonnepanelen is belanghebbende aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting.

2.3.Aan belanghebbende is voor de bouw van de woning € 45.246 aan voorbelasting in rekening gebracht. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar aftrek verleend voor de omzetbelasting die betrekking heeft op de aanschaf en de montage van de zonnepanelen (€ 904).

2.4.De Rechtbank heeft geoordeeld dat belanghebbende een aanvullend recht heeft op aftrek van voorbelasting op basis van de verdeling van de nuttige ruimten van de woning (18m2/179m2). De teruggaaf is conform het standpunt van belanghebbende berekend op € 904 + € 4.135 = € 5.039.

3Geschil

In geschil is de omvang van het recht op aftrek voor de bouw van de woning.

4Beoordeling van het geschil

4.1.Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat door de plaatsing van de zonnepanelen recht op aftrek van een deel van de voorbelasting bestaat die drukt op de bouw van de woning. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de Rechtbank de teruggaaf juist heeft berekend. De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat belanghebbende uitsluitend recht op aftrek van voorbelasting heeft voor de levering en de montage van de zonnepanelen.

4.2.Het Hof is van oordeel dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning ontbreekt. De werkzaamheden bestaande uit de bouw van de woning reiken verder dan hetgeen noodzakelijk is om belanghebbende in staat te stellen om met behulp van zonnepanelen energie op te wekken (vgl. HvJ EU 14 september 2017, C-132/16, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, ECLI:EU:C:2017:683, punt 39). De panelen kunnen bijvoorbeeld ook in een zonnepark worden geplaatst of op al bestaande gebouwen. Niet aannemelijk is dat de kosten van de bouw van de woning op enigerlei wijze rechtstreeks of als algemene kosten zijn verdisconteerd in de prijs die door belanghebbende van de energiemaatschappij voor de levering van elektriciteit (zijnde de belaste handeling) wordt ontvangen. In dit verband heeft belanghebbende weliswaar gesteld dat hij extra bouwkosten heeft gemaakt met het oog op de plaatsing van de zonnepanelen, maar dit heeft hij niet aannemelijk gemaakt. In de overeenkomst van 6 juli 2016 staat dat opdracht is gegeven een woonhuis met garage te bouwen (standaard type H) volgens tekening van de architect en het standaardbestek. Uit de factuur van 26 juli 2017 die de aannemer heeft gestuurd voor het meer- en minderwerk, kan niet worden afgeleid dat belanghebbende specifiek voor de zonnepanelen extra kosten heeft gemaakt. Dat voor duurdere materialen is gekozen (plintsteen en gevelsteen) ten opzichte van het standaardtype woning, is geen reden een extra aftrek te verlenen. Dat belanghebbende het ontwerp (volgens de hiervoor genoemde overeenkomst standaard type H) wellicht iets minder mooi en comfortabel vindt, is evenmin een reden om (deels) aftrek te verlenen voor de bouwkosten van de woning.

4.3.Belanghebbende doet een beroep op de uitspraak van het Hof van 28 november 2017 (nr. 16/01522, ECLI:NL:GHARL:2017:10387). Dit beroep faalt, aangezien de situatie die in voornoemde uitspraak is beoordeeld, op fundamentele punten afwijkt van die van belanghebbende. Zo had de belanghebbende in voornoemde uitspraak de woning geheel aan zijn bedrijfsvermogen toegerekend, en draaide het geding om de vraag of de verhouding zakelijk versus privégebruik door de latere plaatsing van zonnepanelen was gewijzigd. Specifiek was in geschil de maatstaf van heffing van de interne dienst, bestaande uit het privégebruik van de zakelijk geëtiketteerde woning. Per 1 januari 2011 is de relevante wetgeving gewijzigd en kan aftrek van voorbelasting voor een onroerende zaak slechts plaatsvinden voor zover deze zaak voor belaste handelingen wordt gebruikt.

4.4.Gelet op het vorenstaande geeft de plaatsing van zonnepanelen belanghebbende geen recht op aftrek van voorbelasting die drukt op de bouw van de woning. De Inspecteur heeft, uitgaande van dit oordeel, de teruggaaf op het juiste bedrag berekend. Het Hof zal de uitspraak van de Rechtbank vernietigen. De overige standpunten van partijen behoeven geen bespreking.

Slotsom
Op grond van het vorenstaande is het hoger beroep gegrond.

5Proceskosten

Het Hof ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

6Beslissing

Het Hof:

– vernietigt de uitspraak van de Rechtbank,

– bevestigt de uitspraak van de Inspecteur.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A. van Dongen, voorzitter, mr. J.W. baron van Knobelsdorff en mr. G.B.A. Brummer, in tegenwoordigheid van mr. H. de Jong als griffier.

De beslissing is op 7 april 2020 in het openbaar uitgesproken.

De griffier is verhinderd de uitspraak te De voorzitter,

ondertekenen.

(A. van Dongen)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 8 april 2020

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij

de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer),

Postbus 20303,

2500 EH DEN HAAG.

Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 – het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
02-05-2019
Datum publicatie
08-05-2019
Zaaknummer
AWB – 18 _ 2846
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2020:2676, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg – enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Omzetbelasting: Voor het gedeelte van de woning (het dak) dat wordt gebruikt ten behoeve van zonnepanelen, bestaat recht op aftrek van voorbelasting in de kosten die daar op zien.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 08-05-2019
V-N Vandaag 2019/1060
FutD 2019-1299
NTFR 2019/1616 met annotatie van drs. J. van der Laan, mr. J.P.W.H.T. Becks
V-N 2019/35.2.2
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Zittingsplaats Groningen

Bestuursrecht

zaaknummer: LEE 18/2846

uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer van 2 mei 2019 in de zaak tussen

[eiser] , te [woonplaats] , eiser,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Almere, verweerder

(gemachtigde: [gemachtigde] ).

Procesverloop

Eiser heeft door middel van het indienen van een negatieve suppletie op 7 juni 2018 bezwaar gemaakt tegen de eigen aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2018 en gesteld dat hij recht heeft op een teruggaaf van € 5.039.

Bij uitspraak op bezwaar van 22 augustus 2018 heeft verweerder het bezwaar van eiser gegrond verklaard. Verweerder heeft daarbij beslist dat eiser recht heeft op een teruggaaf van omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2018 van € 904.

Eiser heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 maart 2019. Eiser is daar verschenen. Verweerder is daar vertegenwoordigd door zijn gemachtigde, bijgestaan door [bijstand] .

Volgens ter zitting gemaakte afspraken heeft eiser na de zitting nog stukken (1.3.a. tot en met 1.3.g.) bij de rechtbank ingediend, die in kopie aan verweerder zijn gezonden. Deze stukken zijn voor partijen en voor de rechtbank geen aanleiding geweest om het vooronderzoek te heropenen.

Eiser heeft na de zitting tevens een formulier proceskosten bij de rechtbank ingediend. Dit stuk is voor de rechtbank evenmin aanleiding geweest om het vooronderzoek te heropenen. Dit stuk is aan eiser retour gezonden.

Overwegingen

Feiten

1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.

1.1.Eiser heeft op [datum] 2016 een koop-aannemingsovereenkomst gesloten voor het bouwen van een woonhuis met garage.

1.2.Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft eiser op [datum] 2017 een nota ontvangen van € 4.305 vermeerderd met € 904,05 aan omzetbelasting.

1.3.In verband met de bouw van de woning heeft eiser onder meer de volgende nota’s ontvangen:

a. [datum] 2017: € 30.682 vermeerderd met € 6.443 aan omzetbelasting;

b. [datum] 2017: € 30.682 vermeerderd met € 6.443 aan omzetbelasting;

c. [datum] 2017: € 30.682 vermeerderd met € 6.443 aan omzetbelasting;

d. [datum] 2017: € 30.682 vermeerderd met € 6.443 aan omzetbelasting;

e. [datum] 2017: € 30.682 vermeerderd met € 6.443 aan omzetbelasting;

f. [datum] 2017: € 30.682 vermeerderd met € 6.443 aan omzetbelasting;

g. [datum] 2017: € 20.455 vermeerderd met € 4.295 aan omzetbelasting;

h. [datum] 2017: € 10.556 inclusief € 1.832,03 aan omzetbelasting (meerwerk);

i. [datum] 2017: € 2.646,90 inclusief € 459,38 aan omzetbelasting (meerwerk).

1.4.Eiser heeft voor het eerste kwartaal van 2018 een aangifte omzetbelasting ingediend, waarbij hij € 0 omzet, € 0 af te dragen omzetbelasting en € 0 voorbelasting heeft aangegeven.

1.5.

In zijn toelichting op de als bezwaarschrift aangemerkte suppletie heeft eiser het volgende gesteld:

“Op grond van uitspraak gerechtshof Arnhem – Leeuwarden (28 november 2017, nr

16/01522,ECLI:NL:GHARL:2017:10387) is mijn zienswijze dat 18m2 aan dakoppervlak

voor het gebruik van de zonnepanelen als zakelijk mag worden gezien en waarvoor de BTW

over de bouw van dat deel van onze nieuwbouwwoning kan worden teruggevraagd. De

woning is eind 2017 in gebruik in genomen en het 1e kwartaal (februari) 2018 zijn de

zonnepanelen aangemeld bij onze energieleverancier. De berekening is als volgt:

Het woonoppervlak bedraagt 179 m2.

Het dakoppervlak bedraagt 18m2 (12 X 1,5m2)

Het totale nuttige oppervlakte is dan 197m2

De totale aanneemsom bedraagt E 260.702,90. De BTW bedraagt E 45.246

De verhouding zakelijk/privé is 18/197

Dat houdt in dat 9,14% van de totaal BTW a E 4135 kan worden teruggevraagd

Het totaal aan BTW dat wordt teruggevraagd bedraagt:

E 904

E 4135 +

——–

E 5039”

1.6.In zijn uitspraak op bezwaar heeft verweerder alsnog de aftrek van € 904 aan omzetbelasting vanwege de koop en aanleg van zonnepanelen toegestaan. Verweerder heeft de aftrek van omzetbelasting vanwege de kosten van het dak geweigerd.

Geschil en beoordeling

vooraf

2. De rechtbank overweegt dat de onder 1.4. vermelde aangifte omzetbelasting een nihilaangifte betreft. De rechtbank overweegt voorts dat bij een nihilaangifte de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift ingaat op de laatste dag van tijdige betaling als belasting verschuldigd zou zijn geweest. In dit geval was de uiterste betaaldag 30 april 2018 zodat de als bezwaarschrift aangemerkte suppletie binnen de bezwaartermijn is ingediend.

inzake het inhoudelijke geschil

3. In geschil is de aftrek van omzetbelasting voor het gedeelte van de woning (het dak) dat wordt gebruikt ten behoeve van de zonnepanelen, ten bedrage van € 4.135.

4. Eiser heeft aangevoerd dat hij bij de bouw van zijn woning, de oorspronkelijke plannen heeft aangepast ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen. Zo is de woning anders gesitueerd en is voor een dwarskap gekozen in plaats van een frontkap. Eiser is daarom onder verwijzing naar de uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10387, van mening dat het dak voor de omzetbelasting als zakelijk mag worden aangemerkt en dat de omzetbelasting die ziet op de kosten voor het dak, overeenkomstig de berekening in zijn bezwaarschrift, die is gebaseerd op voormelde hofuitspraak, alsnog in aftrek moet worden gebracht.

5. Verweerder is primair van mening dat er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband is tussen de kosten van het dak en het exploiteren van de zonnepanelen. Verweerder is van mening dat het tegen de hofuitspraak ingestelde cassatieberoep zal slagen. Subsidiair is verweerder van mening dat wanneer eiser recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot het dak zou hebben, het dak een dermate klein onderdeel van de woning vormt dat het bedrag aan omzetbelasting dat in de betreffende kosten daarvan zit, verwaarloosbaar is.

6. De rechtbank overweegt ten aanzien van de na de zitting toegezonden stukken van eiser als volgt. Deze stukken betreffen de onder 1.3.a. tot en met 1.3.g. vermelde nota’s. Verweerder heeft eerst ter zitting nog het standpunt ingenomen dat eiser geen recht op aftrek van omzetbelasting heeft omdat hij geen nota’s had overgelegd. De rechtbank ziet dit standpunt van verweerder met overlegging van de nota’s door eiser voldoende weersproken.

7. De rechtbank stelt voorts vast dat tussen partijen niet in geschil is dat eisers woning behoudens de zonnepanelen als woning en niet voor btw-belastbare prestaties wordt gebruikt. Tevens is tussen partijen niet in geschil dat de woning een oppervlakte heeft van 179 m² en het gedeelte van het dak dat voor de zonnepanelen wordt gebruikt een oppervlakte heeft van 18 m². Tenslotte is tussen partijen niet in geschil dat de zonnepanelen als roerende zaken moeten worden aangemerkt en dat deze niet zijn geïntegreerd in het dak en/of de woning.

8. De rechtbank is van oordeel dat ondanks dat sprake is van twee afzonderlijke goederen, de woning en de zonnepanelen, door de bevestiging van de zonnepanelen aan de woning, het gebruik van de woning is gewijzigd. Dat deel van de woning, het dak, staat niet alleen ten dienste van de nuttige ruimtes in de woning, maar wordt ook gebruikt voor de ondersteuning van de exploitatie van de zonnepanelen en heeft dus een zakelijke functie gekregen. Dit klemt te meer nu eiser ter zitting onweersproken heeft gesteld dat hij bij de bouw van de woning aanpassingen (situering en andere kap) heeft doorgevoerd ten gunste van de plaatsing van de zonnepanelen. Nu het betreffende gedeelte van het dak als zakelijk voor de omzetbelasting moet worden aangemerkt, bestaat er, naar het oordeel van de rechtbank, recht op aftrek van voorbelasting in de kosten die daar op zien.

9. Inzake de hoogte van het recht op aftrek heeft verweerder de door eiser opgestelde berekening betwist, maar geen alternatieve berekening overgelegd. Verweerder heeft slechts ter zitting gesteld dat hij voorbij gaat aan de onder punt 3 aangehaalde uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en dat het als zakelijk aan te merken gedeelte van de woning slechts tienden van procenten betreft, zodat de omzetbelasting die ziet op de kosten daarvan verwaarloosbaar is. De rechtbank ziet in hetgeen verweerder heeft aangevoerd geen aanleiding om de uitkomsten van voormelde uitspraak van het gerechtshof niet te volgen.

10. Aansluitend bij die uitspraak van het gerechtshof dient het zakelijk gebruik van de woning te worden berekend aan de hand van de oppervlaktes van de nuttige ruimtes van de woning. Nu tussen partijen geen geschil bestaat over de oppervlaktes (zie overweging in punt 5) is de rechtbank van oordeel dat eiser zijn aftrek juist heeft berekend. De rechtbank neemt daarbij nog in aanmerking dat de berekening van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ziet op de totale investering van de woning. Verweerders stelling dat in het onderhavige geval de omzetbelasting die ziet op de kosten die zien op het meerwerk (1.3.h. en 1.3.i.) in geen geval in aftrek kan worden gebracht, faalt daarom. De beschikking teruggaaf omzetbelasting dient (nader) te worden vastgesteld op (€ 904 + € 4.135=) € 5.039.

11. Gelet op het voorgaande is het beroep gegrond.

12. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat verweerder aan eiser het door hem betaalde griffierecht vergoedt.

13. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling, omdat eiser voor het einde van het onderzoek ter zitting heeft gesteld, noch aannemelijk heeft gemaakt, ondanks de gelegenheid die hij hiertoe heeft gekregen, dat hij kosten heeft gemaakt die op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen.

Beslissing

De rechtbank:

  • verklaart het beroep gegrond;
  • vernietigt de uitspraak op bezwaar;
  • stelt de beschikking teruggaaf omzetbelasting vast op in totaal € 5.039;
  • bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde uitspraak op bezwaar;
  • draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 170 aan eiser te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. P.P.D. Mathey-Bal, rechter, in aanwezigheid van

mr. H.J. Haanstra, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 2 mei 2019.

w.g. griffier

w.g. rechter

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.