HvJ 21-06-2016 ESET C-393/15

Software programmeren computerscherm

HvJ ESET beschikking

Filiaal met hoofdactiviteit verrichten van interne handelingen in belang van vennootschap in andere lidstaat – Aftrek van voorbelasting voor btw die filiaal in eerdere fase heeft betaald 

Een voor de btw geregistreerd filiaal van een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap, dat hoofdzakelijk niet aan btw onderworpen interne handelingen in het belang van die vennootschap verricht, maar ook, incidenteel, in de lidstaat van registratie belaste handelingen verricht, heeft in laatstgenoemde lidstaat recht op aftrek van de in een eerdere fase betaalde btw op goederen en diensten die zijn gebruikt voor de belaste handelingen van die vennootschap welke zijn verricht in de andere lidstaat waar deze is gevestigd.

DictumBeschikkingVerzoek

De artikelen 168 en 169, onder a), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moeten in die zin worden uitgelegd dat een voor betaling van de belasting over de toegevoegde waarde in een lidstaat geregistreerd filiaal van een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap, dat hoofdzakelijk niet aan die belasting onderworpen interne handelingen in het belang van die vennootschap verricht, maar ook, incidenteel, in de lidstaat van registratie belaste handelingen verricht, in laatstgenoemde lidstaat recht heeft op aftrek van de in een eerdere fase betaalde belasting over de toegevoegde waarde op goederen en diensten die zijn gebruikt voor de belaste handelingen van die vennootschap welke zijn verricht in de andere lidstaat waar deze is gevestigd.

Deze beschikking is niet in het Nederlands gepubliceerd.

Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 21 juni 2016 – ESET

(Zaak C‑393/15) (1)

„Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 168 – Artikel 169, onder a) – Vennootschap gevestigd in een lidstaat waar zij belaste handelingen verricht – Filiaal dat in een andere lidstaat is geregistreerd voor betaling van de belasting over de toegevoegde waarde – Incidenteel verrichten van in die staat belaste handelingen – Hoofdactiviteit bestaande in het verrichten van interne handelingen in het belang van die vennootschap – Belasting over de toegevoegde waarde die dit filiaal in een eerdere fase heeft betaald – Aftrek in de lidstaat van registratie”

Harmonisatie van de belastingwetgeving – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Aftrek van de voorbelasting – Ontstaan en omvang van het recht op aftrek – Filiaal dat in een lidstaat is geregistreerd voor betaling van de belasting over de toegevoegde waarde – Incidenteel verrichten van in die lidstaat belaste handelingen – Belasting over de toegevoegde waarde die dit filiaal in een eerdere fase heeft betaald – Daaronder begrepen [Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 168 en 169, a)] (cf. punt 42 en dictum)

Dictum

De artikelen 168 en 169, onder a), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moeten in die zin worden uitgelegd dat een voor betaling van de belasting over de toegevoegde waarde in een lidstaat geregistreerd filiaal van een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap, dat hoofdzakelijk niet aan die belasting onderworpen interne handelingen in het belang van die vennootschap verricht, maar ook, incidenteel, in de lidstaat van registratie belaste handelingen verricht, in laatstgenoemde lidstaat recht heeft op aftrek van de in een eerdere fase betaalde belasting over de toegevoegde waarde op goederen en diensten die zijn gebruikt voor de belaste handelingen van die vennootschap welke zijn verricht in de andere lidstaat waar deze is gevestigd.


1 PB C 337 van 12.10.2015.

ECLI:EU:C:2016:481

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 21 juli 2015 – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie / ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

(Zaak C-393/15)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Naczelny Sąd Administracyjny

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Verwerende partij: ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

Prejudiciële vraag

Verbieden de artikelen 168 en 169, onder a), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in het geval van een om btw-doeleinden in een lidstaat geregistreerde vestiging die hoofdzakelijk binnen de onderneming handelingen verricht ten behoeve van haar in een andere lidstaat gevestigde moedermaatschappij en sporadisch ook handelingen verricht die belast zijn in de lidstaat waar zij is geregistreerd, niet dat de belastingplichtige recht heeft op aftrek van voorbelasting in de lidstaat waar de vestiging is geregistreerd, hoewel deze belasting betrekking heeft op handelingen die door de moedermaatschappij in een andere lidstaat werden verricht?

____________

1 PB L 347, blz. 1.