Overzicht btw jurisprudentie zonnepanelen

zonnepanelen installeren poppetje met zonnepaneel en accuboormachine

Overzicht btw jurisprudentie zonnepanelen

Aftrek woning met zonnepanelen (en zonnescholen)

Rechtbank Gelderland 21 november 2016 (ECLI:NL:RBGEL:2016:6317)

 • Woning met zakelijk deel in 2013 in gebruik genomen (integrale aftrek i.v.m. overgangsregeling: bouw gestart in 2010)
 • In 2014 zijn zonnepanelen geplaatst. Is het zakelijk gebruik van de woning toegenomen?
 • Beroep ongegrond

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 november 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:10387)

 • Hoger beroep tegen uitspraak 21 november 2016
 • Nuttige ruimtes van woning in teller en noemer uitgebreid met het deel van het dak waar de zonnepanelen op liggen
 • Hoger beroep gegrond
 • Cassatie 27 september 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1438): artikel 81 RO

Rechtbank Noord-Nederland 5 december 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:5252)

 • Eiser heeft een woning gekocht en wenst daarop zonnepanelen aan te brengen. Het dak moet hiervoor echter verstevigd worden, maar wordt ook gerenoveerd. 70% van de aanneemsom wordt toegerekend aan de zonnepanelen.
 • De rechtbank is van oordeel dat de dakrenovatie niet als een separaat investeringsgoed is aan te merken omdat de werkzaamheden niet hebben geresulteerd in het aanbrengen van één constructief deel dat tevoren niet bestond aan een ander, reeds bestaand investeringsgoed (de woning).
 • Nu geen nieuw investeringsgoed is ontstaan gaat de dakrenovatie op in de bij aanschaf van de woning geldende etikettering: privévermogen.
 • Worden de renovatiekosten dan zakelijk gebruikt? De rechtbank oordeelt dat er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband (HvJ Midland, C-98/98) is met de economische activiteit, nu de eiser dit niet aannemelijk heeft gemaakt. De kosten zijn naar het oordeel van de rechtbank niet gemaakt met het oogmerk op de exploitatie en vloeien hier niet uit voort.
 • Ten slotte oordeelt de rechtbank dat het niet mogelijk is de kosten door te berekenen, zodat de kosten geen bestanddeel van de opbrengst vormen.
 • De eiser is niet in zijn bewijslast geslaagd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 februari 2018 (ECLI:NL:RBZWB:2018:933)

 • Geïntegreerde panelen. Belanghebbende wil meer dan het forfait (verschuldigdheid 1/2; voorbelasting 1/3), zo ook van een deel van de bouwkosten van de woning
 • Geïntegreerde zonnepanelen zijn geen roerende zaken, maar bestanddelen van onroerende zaak
 • Voor onroerende zaken geldt geen privédienst en wordt de aftrek berekend op basis van het werkelijke gebruik
 • Hoewel het werkelijk gebruik buitengewoon lastig (nauwkeurig) te bepalen is, rust de bewijslast op belanghebbende, dat risico dient bij hem te blijven. Niet in geslaagd.

Hof Den Bosch 21 juni 2019 (ECLI:NL:GHSHE:2019:2249)

 • Hoger beroep RBZWB van 1 februari 2018
 • Belanghebbende doet in hoger beroep een beroep op Hof Arnhem van 28 november 2017
 • Hof: “Geen sprake van een gelijk toetsingskader”.
 • Verder ook niet goed vergelijkbaar omdat het hier om een onroerende zaak (geïntegreerd) gaat, en in die zaak om roerende zaken
 • De bepaling van de aftrek is uiterst lastig, maar de berekening van de inspecteur (Vraag- en antwoordbesluit) is evenwel niet onredelijk.
 • Voor meer aftrek verwijst het Hof naar HR 3 februari 2006 (pro rata): het werkelijk gebruik dient te berusten op objectief  en nauwkeurig vast te stellen gegevens. Die bewijslast geldt ook hier (o.g.v. artikel 11, lid 4 besch.)
 • Hoger beroep ongegrond

Rechtbank Gelderland 9 april 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:1612)

 • Zonnepanelen op nieuw gebouwde woning die ook gedeeltelijk verhuurd wordt aan BV van dga
 • Eiser wil ook aftrek voor verhuur van gemengde gedeelten (entree, keuken, woonkamer)
 • Rechtbank volgt uitspraak Hof 28 november 2017: uitbreiding nuttige ruimtes
 • Geen verhuur met optie mogelijk voor onzelfstandige gemengd gebruikte ruimtes

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:3986)

 • Hoger beroep tegen uitspraak 9 april 2018
 • Woning is van na 1 januari 2011: ander wettelijk regime (“geen sprake van een gelijk toetsingskader”)
 • Woning te ver verwijderd verband van zonnepaneel-ondernemerschap; de kosten zijn niet direct opgenomen in de prijs als en evenmin opgenomen in de algemene kosten (verwijzing naar Iberdrola en AB SKF). Belanghebbende geeft blijk van een onjuiste visie op causaliteit.
 • Belanghebbende heeft geen recht op aftrek van btw die drukt op (bouw) woning en perceel

Rechtbank Gelderland 18 maart 2019 (ECLI:RBGEL:2019:1163)

 • Eiser is ondernemer voor de btw
 • De woning zelf wordt niet zakelijk gebruikt, maar volgens de eiser wordt de gehele woning gebruikt voor de exploitatie van de zonnepanelen
 • De rechtbank is van oordeel dat het gebruik in de woning door de plaatsing van de zonnepanelen niet is gewijzigd
 • Wel is door de bevestiging van de zonnepanelen aan de woning het gebruik van de woning gewijzigd.
 • Een deel van het dak heeft een zakelijke functie gekregen en dus uitbreiding van de nuttige ruimtes (overeenkomstig Hof Arnhem-Leeuwarden 28 november 2017)

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2019 (ECLI:NL:RBZWB:2019:1335)

 • Geen zakelijk gebruik woning; alleen geïntegreerde zonnepanelen
 • Aangezien een deel van het dak voor belaste activiteiten gebruikt wordt, heeft de woning mede een zakelijke functie en is het bedrijfsvermogen
 • Rechtbank gebruikt formule van Hof Arnhem-Leeuwarden 28 november 2017
 • Inspecteur beweert dat inhoud woning en dak ‘appels met peren’ vergelijken is. De inspecteur heeft daarin tot op zekere hoogte gelijk.
 • Toch aftrek woning: 1/3 x 43/376 x voorbelasting woning

Rechtbank Noord-Nederland 2 mei 2019 (ECLI:NL:RBNNE:2019:1927)

 • Geen zakelijk gebruik woning; alleen zonnepanelen
 • Dak heeft zakelijke functie; geen toetsing aan ‘rechtstreeks en onmiddellijk verband’
 • Rechtbank gebruikt formule van Hof Arnhem-Leeuwarden 28 november 2017

Rechtbank Noord-Nederland 8 augustus 2019 (ECLI:NL:RBNNE:2019:3472)

 • Zonnepanelen op protestants-christelijke school (‘Zonnescholen’)
 • Voor het onderwijs is de school geen btw-ondernemer (niet-economisch)
 • Uit het leveringscontract (prestaties onder bezwarende titel) blijkt dat alleen het surplus (dat wat niet zelf verbruikt wordt) geleverd wordt
 • Dit impliceert dat nu er sprake is van economische en niet-economische handelingen alleen de voorbelasting die betrekking heeft op de economische handelingen aftrekbaar is: correctie op de aanschaf-btw.

Rechtbank Gelderland 29 november 2019 (ECLI:RBGEL:2019:5488)

 • Rechtbank komt terug op eerdere oordeel
 • Rb gebruikt argumenten van Hof 7 maart 2019: rechtstreeks en onmiddellijk verband met prijs in later stadium of algemene kosten als zodanig opgenomen in de prijs
 • Nieuw argument: wel verband omdat zonder duurzaamheidsmaatregelen (i.c. zonnepanelen) geen bouwvergunning zou zijn verkregen.
 • Rb: zelfs als die stelling wordt bewezen volgt daaruit namelijk niet dat de woning is gebouwd ten behoeve van de levering van energie (eerder is het omgekeerde het geval)
 • Rb volgt de hoven Arnhem en Den Bosch: geen aftrek.