HvJ 12-05-2011 Commissie-Oostenrijk C-441/09

Oostenrijkse vlag in de vorm van het land Oostenrijk

HvJ Commissie-Oostenrijk arrest

Verlaagd tarief – Levering, import en verwerving van bepaalde levende dieren, met name paarden

Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering, invoer en intracommunautaire verwerving van paarden is Oostenrijk de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 en 98 in samenhang met bijlage III Btw-richtlijn.

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 mei 2011 – Commissie/Oostenrijk

(Zaak C‑441/09)

„Niet-nakoming – Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Toepassing van verlaagd tarief – Levende dieren die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij bereiding van levensmiddelen voor menselijke en dierlijke consumptie – Levering, import en verwerving van bepaalde levende dieren, met name paarden”

Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Mogelijkheid voor lidstaten om verlaagd tarief toe te passen op bepaalde leveringen van goederen en dienstverrichtingen (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 96 en 98 en bijlage III) (cf. punten 40, 43‑50)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 96 en 98 van, gelezen in samenhang met bijlage III bij, richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) – Verlaagd tarief – Levering, invoer en verwerving van bepaalde levende dieren (met name paarden) die niet bestemd zijn voor de bereiding of productie van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie

Dictum

1) Door een verlaagd tarief van belasting over de toegevoegde waarde toe te passen op de levering, invoer en intracommunautaire verwerving van paarden is de Republiek Oostenrijk de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 en 98 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, gelezen in samenhang met bijlage III bij deze richtlijn.
2) De Republiek Oostenrijk wordt verwezen in de kosten.
3) De Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden dragen hun eigen kosten.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in Duits en Frans.

ECLI:EU:C:2011:295