Gelijke behandeling startende ondernemers met zonnepanelen

Door aan startende ondernemers met zonnepanelen geen aangiftebiljet uit te reiken dat mede de periode omvat waarin het recht op aftrek van zonnepanelen is ontstaan behandelt de Belastingdienst startende ondernemers met zonnepanelen anders dan andere startende ondernemers. Door een belanghebbende, die als btw-ondernemer kwalificeert in verband met de aanschaf van zonnepanelen, niet dezelfde mogelijkheden te […]

Lees verder

Gelegenheid geven tot parkeren geen bijkomende dienst bij verlenen toegang tot attractiepark

Het gelegenheid geven tot parkeren is geen bijkomende dienst bij het verlenen van toegang tot het attractiepark (de Efteling). Het verlaagd tarief is daarom niet van toepassing ter zake van het gelegenheid geven tot het parkeren. Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak 28-06-2017 Datum publicatie 19-07-2017 Zaaknummer BRE – 16 _ 8468 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken […]

Lees verder

Gevangenisstraf van 32 maanden voor BTW fraude

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan BTW fraude. Uit het dossier blijkt dat hij deze fraude zelf heeft geïnitieerd en feitelijk controle heeft gehad over alle bij de fraude betrokken rechtspersonen. Daarbij is hij er niet voor teruggeschrokken om bestaande rechtspersonen, die op een legale wijze handel dreven, en natuurlijke personen, onder wie zijn stiefvader, […]

Lees verder

HvJ 13-07-2017 London Borough of Ealing C-633/15

HvJ London Borough of Ealing arrest  1)      Artikel 133, tweede alinea, van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat die de verlening van de btw-vrijstelling aan publiekrechtelijke instellingen die diensten verrichten welke nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding in de zin van […]

Lees verder

Beheersactiviteiten voor Natuurmonumenten belast met btw

  Belanghebbende heeft een gebruiksovereenkomst gesloten met Natuurmonumenten waaruit voortvloeit dat belanghebbende bepaalde beheersactiviteiten zal verrichten ten aanzien van een stuk grond in eigendom van Natuurmonumenten. Het Hof was van oordeel dat de door belanghebbende uitgevoerde beheersactiviteiten belastbare prestaties zijn voor de heffing van omzetbelasting. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie, zonder nadere […]

Lees verder

Levering schoolgebouw geen prestatie in het economisch verkeer

Er is geen sprake van een situatie waarbij vraag en aanbod tegenover elkaar worden gesteld en er vervolgens een prijs wordt bepaald. De levering van een schoolgebouw zal door onafhankelijk van elkaar optredende marktpartijen niet onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden. De scholen hadden met een willekeurige derde nimmer een dergelijke koopprijs kunnen overeenkomen en belanghebbende zou […]

Lees verder

HR Gemeente Woerden btw eindarrest

Uit het HvJ Gemeente Woerden arrest volgt dat belanghebbende recht heeft op volledige aftrek van de ter zake van de bouw van de panden aan haar in rekening gebrachte btw, en niet slechts op gedeeltelijke aftrek naar evenredigheid van de gedeelten van de panden die de koper van de panden voor verhuur tegen een vergoeding […]

Lees verder

Vernietiging actio pauliana geen recht op btw teruggave

  Vernietiging van een rechtshandeling op grond van paulianeus handelen heeft slechts relatief effect. De vernietiging werkt alleen ten opzichte van de boedel en dan slechts voor zover de boedel door de rechtsgevolgen van de vernietigde rechtshandeling wordt benadeeld. Er is derhalve geen sprake van een vernietiging van de rechtshandeling ten aanzien van alle anderen, […]

Lees verder

HvJ 04-05-2017 A C-33/16

HvJ A arrest 1)      Artikel 148, onder d), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat hijsdiensten bestaande in het laden en lossen van een schip diensten zijn die worden verricht voor de rechtstreekse behoeften van de lading van de in artikel 148, onder a) van de Btw-richtlijn bedoelde schepen. 2)      Artikel 148, onder d), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat […]

Lees verder

HvJ 11-05-2017 Posnania Investment C-36/16

HvJ Posnania Investment arrest Artikel 2, lid 1, onder a), en artikel 14, lid 1, van de Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat voor de heffing van btw geen sprake is van een belastbare levering van goederen onder bezwarende titel wanneer de eigendom van onroerend goed door een btw-ondernemer aan de schatkist of een lagere overheid van een lidstaat wordt overgedragen […]

Lees verder

HvJ 04-05-2017 Brockenhurst College C-699/15

HvJ Brockenhurst College arrest Artikel 132, lid 1, onder i), van de Btw-richtlijn moet in die zin worden uitgelegd dat activiteiten waarbij studenten van een hogeronderwijsinstelling in het kader van hun opleiding en tegen betaling aan derden restaurant- en theaterdiensten leveren, kunnen worden aangemerkt als „nauw samenhangend” met de hoofdprestatie, het onderwijs, en dus als vrijgesteld van btw, wanneer […]

Lees verder

HvJ 05-04-2017 Orsi C-217/15

HvJ Orsi arrest Artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling die het mogelijk maakt strafrechtelijke vervolging in te stellen wegens verzuim btw te betalen, nadat voor dezelfde feiten een definitieve fiscale sanctie is opgelegd, wanneer deze sanctie is opgelegd […]

Lees verder