Art 34c Wet OB Artikel 34c Wet op de omzetbelasting 1968

Artikel 34c Wet op de omzetbelasting 1968 (art 34c Wet OB)

1. Iedere ondernemer zorgt ervoor dat door hemzelf dan wel, in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn afnemer of een derde, in de volgende gevallen een factuur wordt uitgereikt ter zake van:
a. de goederenleveringen of diensten die hij heeft verricht voor een andere ondernemer of een rechtspersoon, andere dan ondernemer;
b. de goederenleveringen, bedoeld in artikel 5a, eerste lid;
c. de goederenleveringen, bedoeld in de bij deze wet behorende tabel II, onderdeel a, post 6;
d. de vooruitbetalingen die aan hem worden gedaan voordat een van de in de onderdelen a en b bedoelde goederenleveringen is verricht;
e. de vooruitbetalingen die door een andere ondernemer of een rechtspersoon, andere dan ondernemer, aan hem worden gedaan voordat de dienst is verricht.
2. Onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en beperkingen zijn ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten, ontheven van de verplichting ingevolge het eerste lid. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de vrijgestelde prestaties van ondernemers die zowel vrijgestelde als belaste prestaties verrichten.

CommentaarJurisprudentie

In art 34c lid 1 is aangegeven wanneer een factuur moet worden uitgereikt.

Ondernemers moeten een factuur uitreiken voor:
– leveringen en diensten aan andere ondernemers of rechtspersonen/niet-ondernemers
– afstandsverkopen
– intracommunautaire leveringen
– vooruitbetalingen voor leveringen en diensten

Ondernemers kunnen de facturen zelf uitreiken, maar ze kunnen er ook voor kiezen om dit door een ander te laten doen. Door de afnemer van de prestatie (self-billing) of door een derde (administratiekantoor). Dit moet wel in zijn naam en voor zijn rekening gebeuren, dus hieraan zijn risico’s verbonden.

Ondernemers die alleen maar vrijgestelde prestaties verrichten, zijn volledig ontheven van de verplichting facturen te sturen (art 34c lid).

Ondernemers die zowel vrijgestelde als belaste prestaties verrichten, hoeven geen facturen te sturen voor de vrijgestelde prestaties.