Factuurvereisten btw – algemeen/verlegd/vrijgesteld

Factuurvereisten btw. Wat zijn de gestelde eisen in art 226 Btw-richtlijn en in art 35a Wet op de omzetbelasting? Waaraan moet een btw-factuur voldoen?

Hieronder worden de algemene regels weergegeven. Maar ook:

 • regels als de factuur wordt uitgereikt door de afnemer
 • factuurvereisten btw verlegd
 • factuureisen btw-vrijstelling

Factuurvereisten Btw-richtlijn

In de Btw-richtlijn zijn de factuurvereisten opgenomen in artikel 226.

1) de datum van uitreiking van de factuur

2) een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd

3) het in artikel 214 bedoelde BTW-identificatienummer waaronder de belastingplichtige de goederenleveringen of de diensten heeft verricht

4) het in artikel 214 bedoelde BTW-identificatienummer van de afnemer waaronder hij een goederenlevering of een dienst heeft afgenomen waarvoor hij tot voldoening van de belasting is gehouden of waaronder hij een in artikel 138 bedoelde goederenlevering heeft afgenomen

5) de volledige naam en het volledige adres van de belastingplichtige en zijn afnemer

6) de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten

7) de datum waarop de goederenlevering of de dienst heeft plaatsgevonden of voltooid is of de datum waarop de in artikel 220, punten 4) en 5), bedoelde vooruitbetaling is gedaan, voor zover die datum vastgesteld is en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur

8) de maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs, BTW niet inbegrepen, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen, prijskortingen en -rabatten indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen

9) het toegepaste BTW-tarief

10) het te betalen BTW-bedrag, tenzij er een bijzondere regeling van toepassing is waarvoor deze richtlijn die vermelding uitsluit

11) in geval van een vrijstelling of wanneer de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden, een verwijzing naar de toepasselijke bepaling in deze richtlijn of naar de overeenkomstige nationale bepaling of enige andere vermelding dat de goederenlevering of de diensten zijn vrijgesteld of onder de toepassing van de verleggingsregeling vallen

12) in geval van levering van een nieuw vervoermiddel onder de in artikel 138, lid 1 en lid 2, onder a), gestelde voorwaarden, de in artikel 2, lid 2, tweede alinea, bedoelde gegevens

13) wanneer de bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd, een verwijzing naar artikel 306 of de overeenkomstige nationale bepalingen of enige andere vermelding dat deze regeling is toegepast

14) wanneer een van de bijzondere regelingen voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten wordt gehanteerd, een verwijzing naar artikel 313, artikel 326 of artikel 333, of de overeenkomstige nationale bepalingen of enige andere vermelding dat een van deze regelingen is toegepast

15) wanneer degene die tot voldoening van de belasting gehouden is, een fiscaal vertegenwoordiger is in de zin van artikel 204, het in artikel 214 bedoelde BTW-identificatienummer van deze fiscaal vertegenwoordiger, samen met zijn volledige naam en adres

Factuurvereisten Wet op de omzetbelasting

De factuurvereisten Btw-richtlijn zijn in artikel 35a van de Wet op de omzetbelasting overgenomen. Op de factuur zijn de volgende vermeldingen verplicht:

 1. de datum van uitreiking van de factuur
 2. een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd
 3. het btw-identificatienummer waaronder de ondernemer de goederenleveringen of de diensten heeft verricht
 4. het btw-identificatienummer van de afnemer waaronder hij een goederenlevering of een dienst heeft afgenomen waarvoor hij tot voldoening van de belasting is gehouden of waaronder hij een goederenlevering als bedoeld in de bij deze wet behorende tabel II, onderdeel a, post 6 , heeft afgenomen
 5. de volledige naam en het volledige adres van de ondernemer en zijn afnemer
 6. de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten
 7. de datum waarop de goederenlevering of de dienst heeft plaatsgevonden of voltooid is of de datum waarop de in artikel 34c, eerste lid, onderdelen d en e, bedoelde vooruitbetaling is gedaan, voor zover die datum vastgesteld is en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur
 8. de vergoeding voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs, belasting niet inbegrepen, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen, prijskortingen en -rabatten indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen
 9. het toegepast tarief van de belasting
 10. het te betalen bedrag van de belasting, tenzij er een bijzondere regeling van toepassing is waarvoor deze wet die vermelding uitsluit
 11. wanneer de afnemer die een prestatie afneemt de factuur uitreikt in plaats van degene die de prestatie verricht, de vermelding factuur uitgereikt door afnemer
 12. in geval van een vrijstelling of van leveringen met toepassing van de bij deze wet behorende tabel II, onderdeel a, post 6, enige aanduiding daarvan
 13. wanneer de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden, de vermelding btw verlegd
 14. in geval van levering van een nieuw vervoermiddel onder de in tabel II, onderdeel a, post 6, bedoelde voorwaarden, de gegevens die nodig zijn om te bepalen of een vervoermiddel een nieuw vervoermiddel is
 15. wanneer de bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd, de vermelding bijzondere regeling reisbureaus
 16. wanneer een van de bijzondere regelingen voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten wordt gehanteerd, de vermelding bijzondere regeling – gebruikte goederen, bijzondere regeling – kunstvoorwerpen, respectievelijk bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
 17. wanneer de belasting wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 33g, het btw-identificatienummer van deze fiscaal vertegenwoordiger, samen met zijn volledige naam en adres