Definitie woon-werkverkeer btw

Definitie woon-werkverkeer btw

Anders dan in de inkomsten- en loonbelasting wordt woon-werkverkeer voor de btw niet gezien als zakelijk gebruik, maar als privégebruik van de auto.

In het besluit privégebruik auto btw en toepassing BUA is de volgende definitie voor woon-werkverkeer in de btw opgenomen:

Definitie woon-werkverkeer

Voor de toepassing van de heffing over het privégebruik wordt onder woon-werkverkeer verstaan:

Het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht.

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woon-werkverkeer kwalificeren.

Bij deze definiëring van woon-werkverkeer waarvan de kosten in de privésfeer liggen, wordt er vanuit gegaan dat het in de regel aan de werknemer of ondernemer is om zijn woonplaats/verblijfplaats te kiezen. Daarbij houdt de werknemer of ondernemer rekening met zijn vaste werkplaats (die bepalend is voor de lengte van het traject) en de wijze waarop het woon-werktraject wordt afgelegd.

De definitie heeft tot gevolg dat de (heen en/of terug) reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats in de regel geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen). Ook bijvoorbeeld het reizen van een onderhoudsmonteur naar het adres van een klant valt daar dan niet onder.

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het gebruikte vervoermiddel niet van belang is. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat ook het gebruik van bestelauto’s voor woon-werkverkeer kwalificeert als privégebruik, ook als dit zich slechts sporadisch voordoet.

(…)

Kilometeradministratie en woon-werkverkeer

Als het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een kilometeradministratie bij te houden om de ter zake verschuldigde btw te berekenen. In dat geval volstaat het bepalen van de afstand woon-werk en het bijhouden hoe vaak dergelijke reizen plaatsvinden. Dit is niet anders als een (bestel)auto (zowel zakelijk als voor woon-werkverkeer) afwisselend wordt gebruikt door verschillende werknemers. In dat geval volstaat het om voor alle betrokken werknemers de afstand te bepalen en per werknemer de frequentie bij te houden. In die gevallen worden de aldus gereden privékilometers eenmaal per jaar gerelateerd aan de totaal met de desbetreffende auto in dat jaar gereden kilometers om de ter zake verschuldigde btw te kunnen vaststellen.

In plaats van het daadwerkelijk bijhouden van de frequentie mag ook worden uitgegaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof.

Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast in geval dat:

−De werknemer op minder dan 5 dagen per week werkt.

−De dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar.

Wellicht ten overvloede wordt nog het volgende opgemerkt. De ondernemer is (uiteraard) geen btw verschuldigd als auto’s in het geheel niet (dus noch voor woon-werkverkeer noch anderszins) voor privédoeleinden worden gebruikt. Het bijhouden van een kilometeradministratie om het privégebruik te kunnen vaststellen is dan uiteraard niet aan de orde.

Op de website van de Belastingdienst staat hierover nog het volgende vermeld:

Btw en privégebruik auto van de zaak: woon-werkverkeer

Met woon-werkverkeer bedoelen wij het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst waarin geen vast werkadres staat? Dan gelden alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van u als woon-werkverkeer. Hieronder valt ook het af en toe reizen van de woon- of verblijfplaats naar het bedrijfsadres om daar bijvoorbeeld materialen op te halen.

Reizen van en naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres gelden niet als woon-werkverkeer. Als bijvoorbeeld een bouwvakker of een onderhoudsmonteur reist naar de bouwplaats of het adres van een klant, dan is dat geen woon-werkverkeer.

Gebruik (bestel)auto alleen voor woon-werkverkeer
Bestaat het privégebruik van een (bestel)auto door u of uw personeel alleen uit woon-werkverkeer?

In deze situatie kunt u de afstand woon-werk uitrekenen. Vermenigvuldig die met het aantal malen dat die afstand wordt gereden. Deze privékilometers vergelijkt u aan het einde van het jaar met het totale aantal kilometers waarvoor de auto is gebruikt voor het behalen van de belaste omzet. De verhouding hiertussen gebruikt u om de btw te berekenen die u voor het privégebruik moet betalen.

Zonder een administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt, moet u de regeling van 2,7% of 1,5% toepassen.

Voorbeeld

Voor aanschaf en gebruik van een (bestel)auto is op jaarbasis € 1.500 btw in aftrek gebracht. Het totaal aantal gereden kilometers is 30.000. Privé is er op 250 dagen 20 (= 5.000) kilometer woon-werk gereden. In uw laatste aangifte van het jaar vermeldt u voor privégebruik van de auto 5.000/30.000 x € 1.500 = € 250 btw.

U mag ook uitgaan van 214 werkdagen op jaarbasis. Bij dit aantal is rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantie, ziekte en incidenteel thuiswerken. Het aantal van 214 past u naar evenredigheid toe als er minder dan 5 dagen per week wordt gewerkt, of wanneer het privégebruik gedurende het jaar begint of eindigt (bijvoorbeeld nieuw of vertrekkend personeel).

Let op!

De hiervoor beschreven methodes kunt u ook toepassen als de (bestel)auto wisselend wordt gebruikt door verschillende personeelsleden.