HvJ 16-05-2013 Hardimpex C-444/12

btw fraude preventie oplichting alarm

HvJ Hardimpex beschikking

De belastingdienst van een lidstaat mag niet weigeren toe te staan dat een belastingplichtige de btw die verschuldigd of voldaan is voor de hem geleverde goederen, aftrekt van de door hem verschuldigde btw omdat een eerder in de leveringsketen plaatsvindende transactie volgens de btw-regels onregelmatig was, of hem kan worden verweten zich niet te hebben vergewist van de oorsprong van de goederen op de door zijn leverancier uitgereikte factuur, zonder dat rechtens genoegzaam is aangetoond dat de belastingplichtige van die onregelmatigheid op de hoogte was of had moeten zijn.

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 16 mei 2013.

Hardimpex Kft. tegen Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Fővárosi Törvényszék – Hongarije.

Fiscale bepalingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Beginsel van fiscale neutraliteit – Recht op aftrek – Weigering – Verdachte handelingen – Fraude in voorafgaande fase – Bewijslast.

Artikel 168, sub a, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de belastingdienst van een lidstaat weigert toe te staan dat een belastingplichtige de belasting die verschuldigd of voldaan is voor de hem geleverde goederen, aftrekt van de door hem verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde omdat een eerder in de leveringsketen plaatsvindende transactie volgens de regels betreffende de belasting over de toegevoegde waarde onregelmatig was, of hem kan worden verweten zich niet te hebben vergewist van de oorsprong van de goederen op de door zijn leverancier uitgereikte factuur, zonder dat rechtens genoegzaam is aangetoond dat de belastingplichtige van die onregelmatigheid op de hoogte was of had moeten zijn.

Zaak C-444/12.

ECLI:EU:C:2013:318